NOVETATSEL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
30-09-2006
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgària), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs.

Aquesta pràctica ja està en desús a gran part dels països europeus, i demés es contradiu amb el Reglament General. L’article 5.2 exposa que els reembossaments per tramitacions de sinistres s’hauran d’efectuar en la moneda nacional del beneficiari, lliure de qualsevulla despesa, en el termini de dos mesos a comptar de la data de la petició de pagament. Passat aquest termini, s’aplicarà un 12% anual d’interessos de demora, calculats des de la data de la petició de pagament i fins la recepció dels fons per l’entitat bancària del beneficiari.

El pagament per mitjà de xecs, implica una demora innecessària en el termini de recepció dels fons pel beneficiari, que a la vegada comporta un augment dels interessos de demora per la companyia pagadora. Cap de les dues parts en surt beneficiada. Demés, al tractar-se d’una transacció internacional, s’hi afegeixen una sèrie de despeses bancàries vàries, depenent dels països, i que en cap cas han de córrer a càrrec del beneficiari. L’Assemblea General va ser molt taxativa en aquest punt, i tots els països membres el van aprovar amb unanimitat.

Sens dubte, aquest fet beneficia molt els Bureaux, els Corresponsals, i les Companyies que tramiten en nom del Bureau.

Les companyies que tramiteu sinistres inter-bureaux, Ja haureu observat que darrerament ja no se us tramet cap xec. Així doncs, i d’acord amb els acords aprovats pel Consell de Bureaux, us demanen de realitzar els pagaments per transferència bancària.
 
 
Tornar
 
NOVETATS
CANVIS EN EL REGLAMENT GENERAL
SIS SETMANES PER DONAR GARANTIES ...
LA TRAMITACIÓ DE SINISTRES entre el Bureau Espanyol OFESAUTO i Andorra
Bàsicament, Ofesauto ens va formular diverses queixes sobre associades del Bureau Andorrà que no tenen corresponsal designat a Espanya i Ofesauto els hi tramita els sinistres ...
EL PAGAMENT en els sinistres internacionals Inter-Bureaux
En la darrera Assemblea General del Consell de Bureaux que es va celebrar a Sofia (Bulgària), es va aprovar PROHIBIR als 44 Bureaux Membres, el pagament de les peticions de reembossament amb xecs ...